gebruiksvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door juliatix. Overal op de site gebruiken we de termen "wij", "ons" en "onze" in verwijzing naar juliatix. Deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via deze website beschikbaar zijn, wordt u, de gebruiker, aangeboden door juliatix op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, zonder beperking, personen die bezoekers, leveranciers, klanten, handelaren en/of aanbieders van inhoud zijn.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot de website of de diensten ervan niet kunt gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe tools of functies die aan deze shop worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Wanneer u de website blijft bezoeken of gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. die ons voorziet van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u in uw regio, provincie of staat meerderjarig bent of ouder en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en geen wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de dienst gebruikt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.
- DEEL 2 - VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten via meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die worden aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw kredietkaartgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, enig gebruik van of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.
-- SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet aansprakelijk indien de op deze site verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder grotere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u afgaat op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

 

Deze site kan historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en dienen uitsluitend ter referentie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op deze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te controleren.
SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een prijswijziging of een wijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de website. De hoeveelheden van dergelijke producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun terugzending of omruiling is strikt onderworpen aan ons retourbeleid.

Wij hebben getracht de kleuren en afbeeldingen van de producten op de shop zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie. Wij behouden ons het recht voor dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor de verkoop van een product op elk moment te staken. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.
SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of op dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of te verbieden die naar onze mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.
U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie ons retourbeleid.
DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang verlenen tot deze tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor alles wat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de via de Site aangeboden Optionele Tools is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de voorwaarden waaronder dergelijke hulpmiddelen door de desbetreffende externe leverancier(s) worden verstrekt en om met deze voorwaarden akkoord te gaan.

- We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (waaronder het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Op deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
ARTIKEL 8 - KOPPELINGEN MET DERDENBepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of nauwkeurigheid ervan te controleren of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan die derden worden gericht.
DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Indien u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle Feedback die u ons stuurt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en in alle media te gebruiken. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van de opmerkingen te handhaven; (2) iemand te compenseren voor de geleverde opmerkingen; of (3) te reageren op de opmerkingen.
7. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en Accounts verwijderen die inhoud bevatten die wij, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die de intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schenden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal of enig computervirus of andere kwaadaardige software bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent en niet proberen ons of derden te misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS

De overdracht van uw persoonlijke gegevens op onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.
SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Dienst of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een gerelateerde website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien wettelijk vereist. Er wordt geen specifieke update- of vernieuwingsdatum op de Dienst of een gerelateerde website toegepast om aan te geven dat alle in de Dienst of op een gerelateerde website aangeboden informatie is gewijzigd of bijgewerkt.
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIKNaast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) om aan te zetten tot of deel te nemen aan een onwettige handeling; (c) om enige plaatselijke verordening of enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) niemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie verstrekken;
(g) virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet zal of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, het web te doorzoeken of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij overtreding van de Verboden Gebruiksvoorwaarden.
SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle via de Dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen juliatix, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij door contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige dienst of product met behulp van de Dienst, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid in die staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Juliatix en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de hierin genoemde documenten, of uw schending van een wet of de rechten van een ander.
AFDELING 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover de wet dat toestaat, en zal het onuitvoerbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen aan te tasten.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden opgezegd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Indien wij naar eigen goeddunken vaststellen of vermoeden dat u een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet hebt nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving aan u beëindigen. U blijft dan aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, als gevolg waarvan wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander bedrijfsbeleid of regels die door ons op deze site zijn geplaatst of betrekking hebben op de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, alle eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u de Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Wanneer u onze website en de Dienst blijft bezoeken of gebruiken na de bekendmaking van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan contact@juliatix.com.